A+ A A-
  • Категорія: Практика
  • Перегляди: 1046

Богайчук до АвтоЗАЗа. Європейський суд.

Чи є українці людьми? Чи мають вони людські права? Чи Європа вважає інакше? 

На ці гарні запитання має відповісти Європейський суд з прав людини.

COUR EUROP?ENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
 
Conseil de l’Europe – Council of Europe
Strasbourg, France - Страсбург, Франція
 
REQU?TE
APPLICATION
ЗАЯВА

pr?sent?e en application de l’article 34 de la Convention europ?enne des Droits de l’Homme,
ainsi que des articles 45 et 47 du R?glement de la Cour
under Article 34 of the European Convention on Human Rights
and Rules 45 and 47 of the Rules of Court
у відповідності до Статті 34 Європейської Конвенції з Прав Людини,
а також до Статей 45 та 47 Процедури Суду
 
IMPORTANT: La pr?sente requ?te est un document juridique et peut affecter vos droits et obligations
  This application is a formal legal document and may affect your rights and obligations.
   ВАЖЛИВО:   Ця заява є юридичним документом, який може заторкнути Ваші права та обов'язки
I. LES PARTIES 
   THE PARTIES 
   СТОРОНИ
 
 
A. LE REQU?RANT / LA REQU?RANTE 
    THE APPLICANT 
    ЗАЯВНИК
 
    (Renseignements ? fournir concernant le / la requ?rant(e) et son / sa repr?sentant(e) ?ventuel(le))
   (Fill in the following details of the applicant and the representative, if any)
  (Відомості про заявника, а також про його представника, якщо такий є)
 
1. Nom de famille Богайчук................................................
  Surname / Прізвище заявника 2. Pr?nom (s) Володимир Олександрович..........................
  First name (s) / Ім.я та по-батькові
 
Sexe: masculin / f?minin Sex:  male / female Стать:  чоловіча / жіноча
 
3. Nationalit?   громадянин України..................................................
Nationality / Громадянство 4. Profession     інженер……………………………..
Occupation / Рід занять
 
5. Date et lieu de naissance 03.09.1955, с.м.т. Козлів Козівського району Тернопільської області, Україна…………………………………… 
Date and place of birth / Дата та місце народження
 
6. Domicile Україна, місто Київ, вул. Василя Стуса, буд. 2, кв. 87.............. …………………....…...
Permanent address / Постійна адреса
 
7. Tel. N??/ Номер телефону 044-4504996........…………........………………………………………………..
 
8. Adresse actuelle (si diff?rente de 6.) ....................................
Present address (if different from 6.) / Теперішня адреса  (якщо відрізняється від 6.)
 
9. Nom et pr?nom du / de la repr?sentant(e)* .......
  Name of representative* / Прізвище та ім.я представника*  


10. Profession du / de la repr?sentant(e)  .................................................................... 
  Occupation of representative / Рід занять представника
 
11. Adresse du / de la repr?sentant(e) ... ............. 
  Address of representative / Адреса представника
 
12. Tel. N??/ Номер телефону  Fax N??/ Номер факсу .....
 
 
          
 
B.   LA HAUTE PARTIE CONTRACTANTE
THE HIGH CONTRACTING PARTY
ВИСОКА ДОГОВІРНА СТОРОНА
 
   (Indiquer ci-apr?s le nom de l’Etat / des Etats contre le(s) quel(s) la requ?te est dirig?e)
  (Fill in the name of the State(s) against which the application is directed)
  (Зазначте Державу(и), проти якої(их) спрямована заява)
 
 
13. .....Україна.........................................................................................................................................................
 
 
 
 
 
 

 II.  EXPOS? DES FAITS | STATEMENT OF THE FACTS | ВИКЛАДЕННЯ ФАКТІВ
 
  (Voir chapitre II de la note explicative)
  (See Part II of the Explanatory Note)
  (Див. Розділ ІІ Пояснювальної нотатки)
 
14.  
Загальні відомості
General information
 
Мною 28 березня 2003 року в Київському госпрозрахунковому підрозділі “ЗАЗ-сервіс” закритого акціонерного товариства з іноземною інвестицією “Запорізький автомобілебудівний завод” був придбаний автомобіль “Таврія 110247”, далі – товар, (накладна №5868 від 28.03.03) вартістю 13740 грн. 00 коп. Надана мені на придбаний товар супровідна документація (інструкція та сервісна книжка) надруковані іноземною мовою (російською). Це є порушенням ст. 10 Конституції України, ст. 36 Закону України “Про мови в Україні”, ст. 3, ст. 12 ч. 1, 3, ст. 18, ст. 19 ч. 1 Закону України “Про захист прав споживачів”. Тобто придбаний мною товар є таким, що має істотний недолік - невідповідність товару вимогам нормативних документів, який через брак необхідної інформації робить неможливим використання мною товару відповідно до його цільового призначення, і для його усунення  необхідні  великі  затрати праці та часу або проявляється знову після його усунення.
On 28 March 2001 I bought a car “Tavriya 110247” (named further as the article or the car) from the Kyiv section of “ZAZ-Service” shareholder company “Zaporizhzhya Car Construction Plant” and I paid 13740.00 hryvna for it (invoice # 5868 of 28 March 2003). With the article I was given technical documentation (user manual and service book) printed in a foreign language (Russian). This is a violation of Article 10 of the Constitution of Ukraine, Article 36 of the Law of Ukraine “On Languages in Ukraine”, Articles 3, 12 (parts 1 and 3), 18, 19 (part 1) of the Law of Ukraine “On the Protection of Consumer Rights”. In other words, the commodity I bought has a very essential defect because it does not comply with the laws of the country and because the lack of the necessary information makes it impossible for me to use it according to its purpose. A great deal of work and time is needed to overcome and abolish this defect. And yet it comes back to life after its abolishment.

Відповідно до ст. 14 Закону України "Про захист прав споживачів", споживач при виявленні недоліків товару протягом гарантійного терміну в порядку та строки, встановлені законодавством, і на підставі обов'язкових для сторін правил чи договору, має право за своїм вибором вимагати від продавця або виробника, зокрема, безоплатного усунення недоліків товару або відшкодування витрат на їх виправлення споживачем чи третьою особою.
According to Article 14 of the Law of Ukraine “On the Protection of Consumer Rights” a consumer, on revealing defects of the bought commodity during warranty term, has the right to demand from the seller or the producer to eliminate them free of charge or to pay compensation for their elimination by the consumer or by the third part in terms and ways prescribed by law and according to the rules or agreements that are obligatory for both parts.

Істотним недоліком товару, у відповідності до тлумачення термінів, визначених Законом України "Про захист прав споживачів", є недолік, що робить неможливим чи недопустимим використання товару відповідно до його цільового призначення і не може бути усунутий, або для його усунення необхідні великі затрати праці та часу або проявляється знову після його усунення.
An essential defect of the article sold, in terms of the Law of Ukraine “On the Protection of Consumer Rights”, is the one that makes it impossible or inadmissible to use the article according to its purpose and cannot be eliminated, or comes to life after its elimination.

Саме таким недоліком товару виявилось надання мені супровідної документації до автомобіля, а саме інструкції з експлуатації та сервісної книжки, які, як виявилось, є недоступними для мене, оскільки вони викладені іноземною мовою - російською.
The accompanying technical documentation of the car, namely user manual and service book, appeared exactly to be this sort of defect of the article I bought. Both user manual and service book were supplied in a foreign language – Russian.

Цей недолік, який робить неможливим і недопустимим використання товару та потребує щоразу перекладу, я намагався усунути своїми силами, але виявилось, що для цього необхідні великі затрати праці, коштів та часу.
I tried myself to correct this defect that makes it impossible or inadmissible to use the article according to its purpose and requires translation. But translation itself needs to be paid for as it is hard work taking away a part of someone’s lifetime.

Саме тому я і звернувся до відповідача з проханням, у відповідності до вимог ст. 12 ч. 1 та ст.  18 ч. 4 Закону України "Про захист прав споживачів", надати мені інструкцію з експлуатації автомобіля викладену українською мовою, тобто надати інформацію про товар, яка є для мене доступною і, тим самим, усунути недоліки товару.
That is why I addressed the respondent with a request, according to Articles 12 (part 1) and 18 of the Law of Ukraine “On the Protection of Consumer Rights”, to supply me with a user manual in Ukrainian, that is to correct the defect by giving me the information about the product in an accessible language I understand, the language of my citizenship.

Відповіддю на мою законну вимогу було відверте і цинічне глузування і зневага і, в першу чергу, зневага до моєї національної і державної мови - української. На мої офіційні звернення я отримав формальну відписку, яка підтвердила складність роботи з перекладу й змусило мене звернутися за захистом своїх справ до Києво-Святошинського районного суду Київської області із позовом про стягнення збитків, що спричинені порушенням прав споживача, інших цивільних прав та про відшкодування моральної (немайнової  шкоди) до закритого акціонерного товариства з іноземними інвестиціями “Запорізький автомобілебудівний завод”.
The response to this lawful request was a blunt and cynical mockery and humiliation, in particular the humiliation of my native Ukrainian language that is a state (official) language under our Constitution. As my appeals to Zaporizhzhya Car Construction Plant (ZAZ) resulted in answers for form and mockery only and substantiated my statement that translation was indeed a difficulty I had to apply to Kyiv-Svyatoshyn Reginal Court of Kyiv Oblast. I brought in an action against ZAZ asking to compensate expenses for the violation of my consumer rights as well as for the other civil rights and moral harm.

Події в Києво-Святошинському районному суді Київської області.
Events in Kyiv-Svyatoshyn Reginal Court of Kyiv Oblast

Рішенням Києво-Святошинського суду Київської області від 26 квітня 2005 року мені відмовлено в задоволенні позову.
By decision of 26 April 2005 by Kyiv-Svyatoshyn Reginal Court of Kyiv Oblast I was refused the action for damage compensation.

Протягом судового розгляду судом було допущено низку грубих порушень норм матеріального та процесуального права.
During the examination of the case the court made a number of gross blunders as for pecuniary and procedure rights.

Висновок суду про те, що ненадання перекладу технічної документації не є недоліком товару, саме автомобілю "Таврія", суперечить визначенню поняття “істотний  недолік", оскільки фактична відсутність інформації про товар, його належне обслуговування, догляд та безпечне експлуатування, робить неможливим, а в деяких випадках небезпечним, а отже і недопустимим використання товару.
The conclusion of the court that the absence of translation of the technical documentation is not a shortcoming of the car “Tavriya” as a sold article contradicts the definition of concept “essential defect” because, in fact, the absence of information about the article, the needed adequate servicing, care and safe use of it makes it impossible, in some situations dangerous and inadmissible to drive it.

Право споживача на отримання необхідної та доступної інформації про придбаний товар, гарантовано ст.ст. 3, 18 Закону України "Про захист прав споживачів".
The right of the of the customer to have the necessary and accessible information about the article bought is guaranteed by Articles 3 and 18 of the Law of Ukraine “On the Protection of Consumer Rights”.

Супровідна документація до автомобіля, а саме інструкція з експлуатації та сервісна книжка, безумовно є необхідною інформацією про товар.
The documentation accompanying the car, namely the user manual and the service book are definitely the necessary information about the sold vehicle.

Крім цього, така інформація, у відповідності до вимог ст.ст. 3, 18 цього Закону, має бути доступною, тобто такою яка сприймається споживачем. В даному разі супровідна документація, яка була мені надана, виявилась недоступною для мене, оскільки вона викладена іноземною - російською мовою.
Such information, according to Articles 3 and 18 of the Law of Ukraine “On the Protection of Consumer Rights”, must be accessible, that is perceptible. In my case the accompanying documentation that was sold to me along with the car turned out to be inaccessible as it was worded in a foreign language, Russian.

Відмовою надати мені необхідну і доступну інформацію порушені мої права споживача.
The refusal to give me the necessary and accessible information violates my customer rights.

Не погоджуючись з цим, суд в рішенні зазначив, що відповідно до ст.ст. 4, 6, 11 Закону “Про мови в Українській РСР", "в Україні забезпечується вільне користування російською мовою як мовою міжнаціонального спілкування", що “мовою роботи, діловодства і документації поряд з українською може бути і національна мова більшості населення тієї чи іншої місцевості", що “російська мова не прирівнюється до інших іноземних мов" і таке інше.
Disagreeing with this the Court noted in its decision that “according to Articles  4, 6 and 11 of the law “On Languages in the Ukrainian Soviet Socialist Republic” “Russian is ensured free use in Ukraine as a language of international communication”, and that “the national (ethnic) language of the majority of population of the area can be used for business and documentation along with Ukrainian”.

Такі твердження безпідставні. В даному разі відсутнє міжнаціональне спілкування, національною мовою більшості населення України і, зокрема Київської області, є українська мова, яку зазначені статті не скасовують.
Such statements have no ground at all. There is no international communication in my case. Ukrainian stands prominently as the national (ethnic) language of the majority of population of Ukraine, Kyiv oblast in particular. The aforementioned Articles do not abolish this language.

(Відповідно до ст. 3 Закону України «Про правонаступництво України», Закони Української РСР та інші акти, ухвалені Верховною Радою Української РСР, діють на території України, оскільки вони не суперечать законам України, ухваленим після проголошення незалежності України).
(After Article 3 of the Law of Ukraine “On rights continuity in Ukraine”, the laws of the Ukrainian SSR and other acts adopted by the Verkhovna Rada of the Ukrainian SSR are in force on the territory of Ukraine unless they contradict the new laws of Ukraine adopted after the proclamation of independence of Ukraine).

Статті 4, 6, 11 Закону «Про мови в Українській РСР» не містять твердження, що “російська мова не прирівнюється до інших іноземних мов".
Articles 4, 6 and 11 of the Law “On Languages in the Ukrainian Soviet Socialist Republic” do not contain a statement that “Russian does not equal other foreign languages”.

Про те, що російська мова в Україні є іноземною мовою, свідчить долучене до матеріалів справи роз'яснення Інституту української мови Національної Академії Наук України №307\201 від 19 березня 2004р.
Attached to the materials of the case is the Explanation by the Institute of the Ukrainian Language of the National Academy of Sciences of Ukraine # 307\201 of 19 March 2004 that Russian in Ukraine is indeed a foreign language.

Про те, що надана мені супровідна документація, внаслідок викладення іноземною мовою, особисто для мене виявилась недоступною свідчить висновок комплексної психолого-лінгвістичної експертизи, проведеної Інститутом психології ім. Г.С. Костюка Академії Педагогічних Наук України.
The Conclusion made by the composite Psychological and Linguistic Commission of Experts at G.S.Kostiuk Institute of Psychology of the Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine testifies that the accompanying documentation that was sold to me with the car proved to be inaccessible to me because it was in a foreign language.

Не дивлячись на це, в основу рішення суд поклав нічим не обґрунтоване твердження: "позивач володіє російською мовою в межах розуміння написаного в супровідній документації наданій до автомобіля", "освіта та коефіцієнт інтелекту дозволяє позивачу розуміти значення викладені в технічній документації, наданої до автомобіля."
Despite all this the Court based its decision on the following statement that has no ground: “the plaintiff knows Russian enough to understand the documentation accompanying the car”, “the plaintiff’s education and IQ allow him to understand the meanings used in the technical documentation given to the car”.

Таке твердження, так само як і рішення суду взагалі, свідчать про його упередженість, оскільки суд всупереч вимогам закону замовчує про обов'язки відповідача, покладені на нього законом, а натомість, вдається до висновку відносно моїх лінгвістичних здібностей.
This statement as well as the Court decision on the whole demonstrate the bias of the Court, because the Court, ignoring the requirements of the law, passes over in silence the duties of the respondent laid on the respondent by law, and resorts to my linguistic abilities instead.

Відповідно до ст. 36 Закону "Про мови в Українській РСР", маркування товарів, етикетки на товарах, інструкції щодо користування товарами, виробленими в Українській РСР, виконуються українською мовою.
According to Article 36 of the law “On Languages in the Ukrainian Soviet Socialist Republic” labels on goods and instructions on how to use goods must be given in Ukrainian.

В Преамбулі Закону "Про мови в Українській РСР " зазначено, Українська РСР беззастережно гарантує своїм громадянам національно-культурні та мовні права.
It is stated in the Preamble of this Law on Languages that all citizens are guaranteed the right to use their national language.

Відповідно до ст. 5 цього Закону, громадянам Української РСР гарантується право користуватися своєю національною мовою.
According to Article 5 of  this Law the citizens of Ukraine (the former Ukrainian SSR) are guaranteed the right to use their national language.

За таких обставин, відмова відповідача надати супровідну документацію у викладенні українською мовою є неправомірною, що у відповідності до вимог ч. 7 ст. 14 Закону "Про захист прав споживачів", є підставою для виплати мені неустойки в розмірі одного відсотка вартості товару (137 грн. 40 коп.) за кожний день затримки усунення недоліків товару понад установлений термін (14 днів) та покладення на нього обов'язку відшкодування моральної шкоди, завданої такою відмовою.
Under such conditions the refusal of the respondent to supply the accompanying documentation in Ukrainian is illegal. According to the requirements of part 7 of Article 14 of the Law of Ukraine “On the Protection of Consumer Rights” such refusal is a reason to pay me a forfeit of 1% of the cost of the car (137 Hryvnya 40 kopeks) for every day of delay of the correction of defects of the bought article that was not done within the established 14-day period, and also to pay me for the moral harm caused by such refusal.

Висновок суду про те, що викладення супровідної документації російською мовою не є порушенням норм діючого законодавства, оскільки автомобілі марки "ЗАЗ" широко експортуються в країни ближнього зарубіжжя - безпідставний.
Groundless and invalid is the conclusion of the Court that the wording of the accompanying documentation in Russian does not infringe on the norms of the law because ZAZ cars are exported to nearby countries.

Також про упередженість суду свідчить твердження в рішенні суду, що інструкція з експлуатації автомобіля і сервісна книжка є технічною документацією, внаслідок чого, її викладення, у відповідності до ст. 13 Закону «Про мови в Українській РСР», допускається російською мовою.
The Court also demonstrated its bias by the statement in its decision that the user manual and the service book belong to technical documentation, hence their wording can be in Russian in accordance with Article 13 of the law “On Languages in the Ukrainian Soviet Socialist Republic”.

По-перше, інструкція з експлуатації, відповідно до ГОСТУ 2.601-95 є експлуатаційною документацією, а не лише технічною.
Firstly, the user manual, according to the State Standards GOST 2-601-95, is not only a technical description but equally a sort of documentation that is meant for users to run and maintain the car.

По-друге, як зазначено у п. 12 Постанови Пленуму Верховного Суду України №5 від 12.04.96 р. "Про практику розгляду цивільних справ за позовами про захист прав споживачів", “продавець, виготівник, виконавець зобов’язані своєчасно надавати споживачеві необхідну достовірну інформацію про товар у доступній наочній формі, яка б забезпечувала можливість компетентного вибору. Надання інформації у технічній документації, на етикетці, тощо іноземною мовою без перекладу в зазначеному вище обсязі слід розцінювати як відсутність необхідної інформації".
Secondly, as it was stated in point 12 of the Resolution # 5 “On the practice of examination of civil cases brought in defence of customer rights” adopted by the Plenum of the Supreme Court of Ukraine on 12 April 1996, “the seller, the maker and the executer are obliged to provide the customer with the necessary and trustworthy information about the article in proper time and in accessible and graphic form that could unable a competent choice. The aforementioned amount of information provided in technical documentation, on a label etc in a foreign language without translation is to be assessed as the absence of the necessary information”.

Безпідставно в рішенні суду зазначено, що позивачем не було доведено в чому саме полягає моральна шкода, яку було йому завдано та не доведено з яких саме міркувань та розрахунків виходив позивач у визначенні суми моральної шкоди.
The decision of the Court is also groundless in its statement that the plaintiff has provided no proof of moral harm done to him and no considerations and calculations as for the sum of compensation for the moral harm.

В позовній заяві детально вказано в чому саме полягає моральна шкода.
The moral harm is described and evaluated in detail in my statement of claim.

Факт заподіяння моральної шкоди, наслідки та розрахунки її грошового еквіваленту підтверджені і детально викладені у висновку комплексної психолого-лінгвістичної експертизи за результатами обстеження В.О. Богайчука, проведеної, відповідно до ухвали суду, Інститутом психології  ім. Г.С. Костюка Академії Педагогічних Наук України.
The fact of moral harm, its results and the calculations of its money equivalent are confirmed and articulated in detail in the Conclusion on examining V.O.Bohaichuk that was made, on demand of the Court, by the composite Psychological and Linguistic Commission of Experts at G.S.Kostiuk Institute of Psychology of the Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine.

Судом безпідставно не враховано як доказ заподіяння моральної шкоди та її розміру, висновок комплексної психолого-лінгвістичної експертизи за результатами обстеження Богайчука В.О., проведеного Інститутом психології ім. Г.С. Костюка Академії Педагогічних Наук України відповідно до ухвали суду.
The Court groundlessly did not take into account, as proof of moral harm, the Conclusion on examining V.O.Bohaichuk made by the composite Psychological and Linguistic Commission of Experts at G.S.Kostiuk Institute of Psychology of the Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine

На обґрунтування такого висновку суд в рішенні послався на те, що "спеціалісти, які проводили цю експертизу не є судовими експертами, та не внесені до Єдиного Державного Реєстру судових експертів, Статут Інституту психології ім. Г.С. Костюка Академії Педагогічних Наук України не є підтвердженням надання права допитаним спеціалістам здійснювати судову експертну діяльність".
In attempt to substantiate its conclusion the Court stated in its decision that “the experts who made the examination are not court experts, they are not included into the Single state register of court experts, and the Statute of G.S.Kostiuk Institute of Psychology of the Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine is no confirmation of the right of its interrogated experts to do expertise for courts”.

Таке обґрунтування є безпідставним. Відповідно до ст. 57 Цивільного Процесуального Кодексу України, для з'ясування обставин, що мають значення для справи і потребують спеціальних знань в галузі науки, мистецтва, техніки або ремесла, суддя може призначити експертизу. В ухвалі про призначення експертизи належить зазначити, з яких питань потрібні висновки експертів і кому доручається провести експертизу. Експертиза провадиться експертами відповідних установ або іншими спеціалістами, призначеними судом. Експертом може бути призначена будь-яка особа, яка володіє необхідними знаннями для дачі висновку.
Such statement of the Court is groundless. According to Article 57 of the Code of Ukraine on Civil Judicial Procedures the judge can demand and obtain a conclusion of experts to investigate conditions that are relevant for the case and require special knowledge in science, art, technology or craft. The court decision to ask for an expertise must note what questions are to be asked and who is to do the expertise. The expertise is done by experts of relevant institutions or other experts nominated by the court. Any person who possesses knowledge that is necessary to make a conclusion is entitled to be nominated as expert for the court.

В даному разі, експертиза проведена на підставі Ухвали суду, проведення експертизи судом доручено саме Інституту психології ім. Г.С. Костюка Академії Педагогічних Наук України, експертиза проведена спеціалістами-співробітниками Інституту, які мають необхідні знання для дачі висновку, Ухвалою суду про призначення експертизи та в судовому засіданні експерти попереджені про кримінальну відповідальність по ст.ст. 384, 385 Кримінального Кодексу України, відповідно до Статуту Інституту, основними напрямками його діяльності є, зокрема, здійснення прикладних наукових досліджень за замовленнями законодавчих, виконавчих і судово-правових органів, надання науково-практичної допомоги судово-правовим органам, організаціям (п. 2.2, 2.4 Статуту). Інститутом щороку проводиться безліч експертиз у межах Закону "Про захист прав споживачів" та експертизи по різним резонансним подіям, як наприклад трагедія на летовищі у м. Скнилові під час показових польотів військових літаків та попадання військової ракети у житловий будинок у м. Бровари.
In my case the expertise was done according to the decision of the Court. It was the Court that assigned the expertise to G.S.Kostiuk Institute of Psychology of the Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine. The expertise was done there by its experts who have the necessary knowledge to make conclusions. By the decision of the Court on expertise entrustment and during the Court session the experts were warned against criminal responsibility in compliance with Articles 384 and 385 of the Criminal Code of Ukraine. Among the main aims of the G.S.Kostiuk Institute, after points 2.2 and 2.4 of its Statute, is making applied science research for legislative, executive and judicial bodies, giving practical assistance to law courts and organisations. The Institute yearly does a countless number of expert conclusions within the frames of the Law of Ukraine “On the Protection of Consumer Rights” and on the echoing events in the country, as, for instance, the tragedy on airfields in Sknyliv or when a war rocket hit a dwelling house in Brovary during a demo flight.

Жодного посилання на недоліки висновку експертизи, які могли б свідчити про некомпетентність чи недостатність знань експертів, в рішенні суду не наведено.
In its decision the Court did not mention any shortcomings of the expertise that could testify to the incompetence or lack of knowledge on the part of the experts.

За таких обставин, судом допущено неправильне застосування норм матеріального права, висновки суду не відповідають обставинам справи і повністю ігноруються посилання на статті Конвенції про захист прав і основних свобод людини1950 року.
Under such conditions the Court used the norms of pecuniary law incorrectly. Its decision does not correspond to the circumstances of the case and ignores the Articles of the Convention of 1950 on Human Rights and Freedoms.
 
Події в Апеляційному суді Київської області.
Events in the Court of Appeal of Kyiv Oblast

Ухвалою колегії суддів судової палати в цивільних справах апеляційного суду Київської області від 19 липня 2005 року залишено в силі рішення Києво-Святошинського суду Київської області від 26 квітня 2005 року, яким мені відмовлено в задоволенні позову про зобов'язання надати мені необхідну, доступну інформацію про придбаний товар, про стягнення збитків, неустойки та відшкодування моральної шкоди.
The decision of the College of Judges of the Judicial Chamber in Civil Cases of the Court of Appeal of Kyiv Oblast made on 19 July 2005 left in force the decision of the of 26 April 2005 by Kyiv-Svyatoshyn Reginal Court of Kyiv Oblast by which I was refused the action for the necessary accessible information about the bought article and for the pecuniary and moral damage compensation.

Вважаю постановлені по справі судові рішення не обґрунтованими, такими, що постановлені з порушенням норм процесуального і матеріального права.
I consider these decisions to be groundless. They both violate the norms of procedure and pecuniary rights.

Першою і основною вимогою в моїй позовній заяві зазначено вимогу про зобов'язання відповідача надати необхідну інформацію про придбаний товар українською мовою.
The first and basic request in my action was that the respondent must give me the information about the bought article in the Ukrainian language.

Правовою підставою такої вимоги є Закон "Про мови в Українській РСР" в Преамбулі якого зазначено - Українська РСР беззастережно гарантує своїм громадянам національно-культурні та мовні права. Відповідно до ст. 5 цього Закону, громадянам Української РСР гарантується право користуватися своєю національною мовою. Відповідно до ст. 36 цього Закону, маркування товарів, етикетки на товарах, інструкції щодо користування товарами, виробленими в Українській РСР, виконуються українською мовою. Суттєвою правовою підставою вимоги надати мені інформацію про товар українською мовою також є зазначені мною у позовній заяві та в доповненні до позовної заяви посилання на Конвенцію про захист прав і основних свобод людини 1950 року та Загальну декларацію прав людини.
The legal base of this request is the Law “On Languages in the Ukrainian Soviet Socialist Republic”. It is stated in its Preamble that the Ukrainian SSR unconditionally guarantees all its citizens their national, cultural and language rights. In accordance with Article 5 of this Law the citizens of Ukraine are guaranteed the right to use their national language. After Article 36 of this Law labels on goods and instructions on how to use goods must be given in Ukrainian. My request to be provided with the information about the bought article in Ukrainian is also essentially grounded in my statement of claim and in the addition to it by the Convention on Human Rights and Freedoms of 1950 and the Universal Declaration of Human Rights.

Незважаючи на це, в ухвалі апеляційного суду, так само як і в рішенні районного суду, замовчується факт мого звернення з вимогою про зобов'язання відповідача надати інформацію про придбаний товар українською мовою, натомість і в рішенні районного суду, і в ухвалі апеляційного суду вказується, що судовими інстанціями розглянуті матеріали цивільної справи за позовною заявою та за апеляційною скаргою Богайчука лише про стягнення збитків та відшкодування моральної шкоди.
Despite all that the decision of the Court of Appeal, as well as that of the Reginal Court, ignores the fact of my request to oblige the respondent to provide me with the information about the bought article in Ukrainian. Instead, both decisions point out that the judicial bodies have examined the materials of the civil case opened in connection with the action Bohaichuk brought in, his statement of claim and his complaint to the Court of Appeal only as those aiming to get compensation for moral damage.

Вимога, щодо зобов'язання відповідача надати мені необхідну, доступну інформацію про придбаний товар, обумовлена ст. 3 Закону України "Про захист прав споживачів", відповідно до якої, споживачі мають право, зокрема на необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про товар, та ст. 18 цього Закону, відповідно до якої, інформація про товар доводиться до відома споживача у супровідній документації, що додається до товарів.
The request to oblige the respondent to supply the necessary and accessible information about the article is conditioned by Article 3 of the Law of Ukraine “On the Protection of Consumer Rights” after which customers have the right to be provided with the necessary, accessible and trustworthy information about the commodity in proper time. According to Article 18 of this Law such information must be brought to the customer in the form of accompanying documentation.

За відсутність необхідної, доступної, достовірної інформації про товар, статтею 23 Закону України "Про захист прав споживачів" передбачена майнова відповідальність.
The absence of the necessary, accessible and trustworthy information about the article entangles property responsibility in accordance with Article 23 of the Law of Ukraine “On the Protection of Consumer Rights”.

Відповідно до п.12 Постанови Пленуму Верховного Суду України №5 від 12.04.96 р. "Про практику розгляду цивільних справ за позовами про захист прав споживачів", "продавець, виготівник, виконавець зобов'язані своєчасно надавати споживачеві необхідну достовірну інформацію про товар у доступній наочній формі, яка б забезпечувала можливість компетентного вибору. Надання інформації у технічній документації, на етикетці, тощо іноземною мовою без перекладу в зазначеному вище обсязі слід розцінювані як відсутність необхідної інформації.".
According to point 12 of the Resolution # 5 “On the practice of examination of civil cases brought in defence of customer rights” adopted by the Plenum of the Supreme Court of Ukraine on 12 April 1996, “the seller, the maker and the executer are obliged to provide the customer with the necessary and trustworthy information about the article in proper time and in accessible and graphic form that could unable a competent choice. The aforementioned amount of information provided in technical documentation, on a label etc in a foreign language without translation is to be assessed as the absence of the necessary information”.

Судом встановлено, що супровідна документація, а саме інструкція з експлуатації та сервісна книжка, надана мені відповідачем, надрукована російською мовою.
The Court has established that the accompanying documentation, namely the user manual and the service book supplied to me by the respondent, is printed in Russian.

Про те, що російська мова в Україні є іноземною мовою, свідчить долучене до матеріалів справи роз'яснення Інституту української мови НАН України №307\201 від 19 березня 2004р.
The fact that Russian in independent Ukraine is a foreign language is testified in the Explanation made on 19 March 2004 by the Institute of the Ukrainian Language of the National Academy of Sciences of Ukraine # 307\201.

Цей наданий суду доказ судом не спростований і не відхилений.
This proof motivated for the Court has not been argued or declined by the Court.

Супровідна документація до автомобіля, а саме інструкція з експлуатації та сервісна книжка, безумовно є необхідною інформацією про товар.
The documentation attached to the car, namely the user manual and the service book, undoubtedly constitute the necessary information about the article.

Ця інформація, у відповідності до вимог ст.ст. 3, 18 цього Закону, має бути доступною. В даному разі, викладена іноземною мовою супровідна документація, яка була мені надана, виявилась недоступною для мене, що підтверджено висновком комплексної психолого-лінгвістичної експертизи за результатами обстеження Богайчука В.О., проведеної у відповідності до ухвали суду, Інститутом психології ім. Г.С. Костюка Академії Педагогічних Наук України.
This information, after Articles 3 and 18 of the Law of Ukraine “On the Protection of Consumer Rights”, must be accessible. In my case the accompanying information worded in a foreign language appeared to be inaccessible.  This is substantiated by the Conclusion on examining V.O.Bohaichuk that was made, on demand of the Court, by the composite Psychological and Linguistic Commission of Experts at G.S.Kostiuk Institute of Psychology of the Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine.

Таким чином, відмова відповідача надати супровідну документацію у викладенні українською мовою є неправомірною, що у відповідності до вимог Закону, є підставою для покладення на нього відповідальності.
Therefore, the refusal of the respondent to provide me with accompanying information in Ukrainian is illegal. This, in accordance with the requirements of the Law, forces responsibility on the respondent.

Висновок суду про те, що викладення супровідної документації російською мовою не є порушенням норм діючого законодавства - безпідставний.
The conclusion of the Court that the wording of the accompanying information in Russian does not infringe on the norms of the law is groundless. 

Відповідно до вимог ст. 301 Цивільного Процесуального Кодексу України, при розгляді справи в апеляційній інстанції суд перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів апеляційної скарги.
According to the requirement of Article 301 of the Code of Ukraine on Civil Judicial Procedures the Court of Appeal is supposed to check up the lawfulness and justifiability of the decision of the court of first instance within the range of arguments of the plaintiff’s appeal.

В даному випадку, в ухвалі апеляційного суду не наведено жодного аргументу на спростування доводів викладених в апеляційній скарзі.
In my case the decision of the Court of Appeal contains no argument whatsoever to dismiss those of the plaintiff’s appeal.

За таких обставин, судами допущено неправильне застосування норм матеріального та процесуального права, що призвело до неправильного вирішення справи.
Under such conditions the Courts applied the norms of pecuniary and procedure laws incorrectly, which led to an unjust decision.
 
Події в Апеляційному суді Дніпропетровської області.
Events in the Court of Appeal of Dnipropetrovsk Oblast

Ухвалою Апеляційного суду Дніпропетровської області в порядку касаційної інстанції  від 22 січня 2008 року мою касаційну скаргу було відхилено.
By decision made on 22 January 2008 by the Court of Appeal of Dnipropetrovsk Oblast my appeal was dismissed.

Коментувати дії та обґрунтування суду касаційної інстанції взагалі неможливо, оскільки в Ухвалі суд жодної їх не зазначив.
It impossible to comment the arguments and action of the Cassation because this Court did not mention any in its decision at all.

Весь текст обґрунтування складається з єдиного абзацу – «Встановлено, й це вбачається з матеріалів справи, що судові рішення ухвалені з додержанням норм матеріального та процесуального права, відсутні передбачені статтею 338 ЦПК України підстави для обов’язкового їх скасування. Наведені в касаційній скарзі доводи висновків судів не спростовують».
The whole text of its decision consists of a single patrgraph: “It is established, and that follows from the materials of the case, that the Courts’ decisions were made in accordance with the norms of pecuniary and procedure laws, and there are no grounds for their compulsory abolition. The arguments put forward in the appeal do not refute the conclusions of the Courts”.

Апеляційний суд Дніпропетровської області при розгляді справи навіть не досліджував мої докази, про що свідчить відсутність будь-якого обґрунтування резолютивної частини Ухвали суду від 22 січня 2008 року.
While considering the case the Court of Appeal of Dnipropetrovsk Oblast did not look into my arguments at all. That is why there is no substantiation whatsoever in the resolution part of its decision of 22 January 2008.

Прошу звернути увагу на ту обставину, що усі судові інстанції України проігнорували п.12 Постанови Пленуму Верховного Суду України №5 від 12.04.96 (зі змінами) де однозначно зазначено, що надання інформації у технічній документації іноземною мовою без перекладу слід розцінювати як відсутність необхідної інформації.
I draw attention to the fact that all the judicial bodies of Ukraine have ignored point 12 of the Resolution # 5 adopted (with alterations) by the Plenum of the Supreme Court of Ukraine on 12 April 1996. It stresses that the information provided in technical documentation in a foreign language without translation is to be assessed as the absence of the necessary information”.

Також дії судової системи України свідчать про дискримінацію мене за ознаками мови та національного походження. Мені відмовлено у праві на отримання інформації про товар українською (державною) мовою, хоча відповідач після подання моєї позовної заяви почав друкувати інструкції та сервісні книжки до вироблених автомобілів українською мовою.
Also the actions taken by the judicial system of Ukraine testify to the discrimination of me by language and national origin. I was refused the right to obtain information about the article in the Ukrainian (official) language in principle, though the respondent started printing car user manuals and service books after my action.


IV. EXPOS? DE LA OU DES VIOLATION(S) DE LA CONVENTION ET / OU DES PROTOCOLES ALL?GU?E(S), AINSI QUE DES ARGUMENTS ? L.APPUI  STATEMENT OF ALLEGED VIOLATION(S) OF THE CONVENTION  AND / OR PROTOCOLS AND OF RELEVANT ARGUMENTS
 ЗАЗНАЧЕННЯ ПОРУШЕНЬ КОНВЕНЦІЇ ТА/АБО ПРОТОКОЛІВ ТА  ВІДПОВІДНА АРГУМЕНТАЦІЯ
 
  (Voir chapitre III de la note explicative)
  (See Part III of the Explanatory Note)
  (Див. Розділ ІІІ Пояснювальної нотатки)
 
 
15.
 
Порушення ст. 3 Конвенції.
Violation of Article 3 of the Convention

Ст. 3 Конвенції встановлює:
Article 3 of the Convention establishes:

Стаття 3 - Жодна людина не може бути піддана катуванням, нелюдському або такому, що принижує її гідність, поводженню чи покаранню. Article 3 – No one shall be subjected to torture or inhuman or degrading treatment or punishment.
 
 
Вважаю, що відмова у наданні інформації у встановленому законом порядку, а саме, державною і одночас моєю національною мовою, є дією держави Україна, що піддає мене такому, що принижує мою гідність поводженню та фактично робить мене другосортною безправною людиною в Україні.  Адже відповідач після подання моєї позовної заяви почав друкувати інструкції та сервісні книжки до вироблених автомобілів українською мовою.
I think that the refusal to provide me with the information in the way established by law, that is in an official (state) language of the country, which is my national language, is an action of the state Ukraine that humiliates my human dignity and makes me a second-rate person devoid of rights. The responder began printing car user manuals and service books in Ukrainian after my action but I still can obtain none to exercise my lawful rights.

Порушення ч. 2 ст. 4 Конвенції.
Violation of part 2 of Article 4 of the Convention

Ч. 2 ст. 4 Конвенції встановлює:
Part 2 of Article 4 of the Convention establishes:
 
Стаття 4 - Ніхто не може бути приневолений виконувати примусову чи обов'язкову працю Article 4 – No one shall be required to perform forced or compussory labour.
 
 
Вважаю, що відмова у наданні інформації у встановленому законом порядку, а саме, державною і одночас моєю національною мовою, є дією держави Україна, спрямованою на приневолення мене до виконання примусової та обов’язкової праці з перекладу з іноземної мови незважаючи на ту обставину, що відповідач після подання моєї позовної заяви почав друкувати інструкції та сервісні книжки до вироблених автомобілів українською мовою.
I think that the refusal to provide me with the information in the way established by law, that is in an official (state) language of the country, which is my national language, is an action of the state Ukraine to force me do the work of translating from a foreign language, despite the fact that the responder began printing car user manuals and service books in Ukrainian after my action.  I still can obtain none o these to exercise my lawful rights.
 
Порушення ч. 1 ст. 8 Конвенції.
 Violation of Part 1 of Article 8 of the Convention

Ч. 1 ст. 8 Конвенції встановлює:
Part 1 of Article 8 of the Convention establishes:

Стаття 8 - Кожна  людина  має  право  на  повагу  до  її особистого і сімейного життя, житла і таємниці листування. Article 8 – Everyone has the right to respect for his private and family life, his home and his correspondence.
 
Вважаю, що відмова у наданні інформації у встановленому законом порядку, а саме, державною і одночас моєю національною мовою, є дією держави Україна, спрямованою на втручання в моє особисте життя, оскільки ніхто не має права нав’язувати мені чужу іноземну мову і лише я особисто можу вирішувати якою мовою в особистому житті крім рідної (державної) мені слід користуватись.
I think that the refusal to provide me with the information in the way established by law, that is in an official (state) language of the country, which is my national language, is an action of the state Ukraine to intrude into my private life, as no one is entitled to enforce a foreign language on me. Only I myself have the right to decide what language I should in my private life apart from my native (state) language.

Порушення ст. 14 Конвенції.
Violation of Article 14 of the Convention

Ст. 14 Конвенції встановлює:
Article 14 of the Convention establishes:
 
Стаття 14 - Здійснення прав  і  свобод,  викладених  у   цій   Конвенції, гарантується  без будь-якої дискримінації за ознакою статі,  раси, кольору шкіри,  мови,  релігії,  політичних чи  інших  переконань, національного    або   соціального   походження,   належності   до національних  меншин,  майнового  стану,  народження   або   інших обставин Article 14 – The enjoyment of the rights and freedoms set forth in this Convention shall be secured without discrimination on any ground such as sex, race, colour, language, religion, political or other opinion, national or social origin, association with a national minority, property, birth, other status.
 
Вважаю, що відмова у наданні інформації у встановленому законом порядку, а саме, державною і одночас моєю національною мовою, є дією держави Україна, спрямованою на дискримінацію мене за ознакою мови та національного походження, оскільки надає переваги російській національній меншині. А мені відмовлено хоча відповідач після подання моєї позовної заяви почав друкувати інструкції та сервісні книжки до вироблених автомобілів українською мовою.
I think that the refusal to provide me with the information in the way established by law, that is in an official (state) language of the country, which is my national language, is an action of the state Ukraine to discriminate me by language and national origin as it gives a distinguished priority to the Russian ethnical minority. I am still refused the information in my native (state language) by the Courts despite the fact that the responder began printing car user manuals and service books in Ukrainian after my action. 

Порушення ст. 1 Першого Протоколу до Конвенції
Violation of Article 1 of the First Protocol to Convention

Ст. 1 Першого Протоколу до Конвенції встановлює:
Article 1 of the First Protocol to Convention establishes:

Стаття 1  - Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Article 1 – Every physical or juridical person is entitled to peaceful possession of property.


Вважаю, що відмова у наданні інформації у встановленому законом порядку, а саме, державною мовою, є дією держави Україна, що позбавляє мене права мирно володіти своїм майном, адже мені доводиться докладати фізичних, моральних та матеріальних зусиль для виконання примусової роботи (перекладу тексту) з метою усунення недоліку товару. Я мимо своєї волі змушений звертатись по допомогу в технічному обслуговуванні автомобіля до відповідача або третіх осіб, що завдає значних додаткових фінансових витрат.
I think that the refusal to provide me with the information in the way established by law, that is in an official (state) language of the country, which is my national language, is an action of the state Ukraine to devoid me of the right to peacefully posess my property as I am forced to do physical, moral and material efforts to perform the work (translation of the text) imposed on me to correct the defect of the article I bought. Against my wish I have to ask the third part for help in technical servicing of the car which costs me a lot of extra money.


IV.  EXPOS? RELATIF AUX PRESCRIPTIONS DE L.ARTICLE 35 § 1 DE LA CONVENTION | STATEMENT RELATIVE TO ARTICLE 35 § 1 OF THE CONVENTION | ЗАЯВА ЗГІДНО ЗІ СТАТТЕЮ 35 § 1 КОНВЕНЦІЇ
 
(Voir chapitre IV de la note explicative. Donner pour chaque grief, et au besoin sur une feuille s?par?e, les renseignements
demand?s sous les points 16 ? 18 ci-apr?s)
(See Part IV of the Explanatory Note. If necessary, give the details mentioned below under points 16 to 18 on a separate sheet for
each separate complaint)
(Див. Розділ IV Пояснювальної нотатки. Якщо необхідно, дайте пояснення (по пунктах 16 - 18 заяви) до кожного
окремого предмету скарги на окремому аркуші)
 
16. D?cision interne d?finitive (date et nature de la d?cision, organe – judiciaire ou autre – l’ayant rendue)
Final decision (date, court or authority and nature of decision)
Остаточне внутрішнє рішення (дата та юридична природа рішення, орган, що його ухвалив (судова чи інша інстанція)
 
Ухвала Апеляційного суду Дніпропетровської області в порядку касаційної інстанції  від 22 січня 2008 року.
The decision of the Court of Appeal of Dnipropetrovsk Oblast in a Cassation procedure of 22 January 2008

17. Autres d?cisions (?num?r?es dans l’ordre chronologique en indiquant, pour chaque d?cision, sa date, sa nature et l’organe – judiciaire ou autre – l’ayant rendue)
Other decisions (list in chronological order, giving date, court or authority and nature of decision for each of them) 
Інші рішення (в хронологічному порядку, із зазначенням по кожному з них дати прийняття, юридичної природи, а також органу (судового чи іншого), який це рішення ухвалив
 
- Рішення Києво-Святошинського суду Київської області від 26 квітня 2005 року;
- Ухвала колегії суддів судової палати в цивільних справах апеляційного суду Київської області від 19 липня 2005 року.
– The decision of 26 April 2005 by Kyiv-Svyatoshyn Reginal Court of Kyiv Oblast;
– The decision of the College of Judges of the Judicial Chamber in Civil Cases of the Court of Appeal of Kyiv Oblast made on 19 July 2005.

18. Dispos(i)ez-vous d’un recours que vous n'avez pas exerc?? Si oui, lequel et pour quel motif n’a-t-il pas ?t? exerc??
Is there or was there any other appeal or other remedy available to you which you have not used? If so, explain why you have not used it.
Чи існують (існували) будь-які інші засоби внутрішнього захисту, які Ви не використали? Якщо так, поясніть, чому.
 
Інших ефективних засобів внутрішнього захисту не використаних заявником не існує. 
No such unused effective means or other remedy ever exists .
 
V.  EXPOS? DE L'OBJET DE LA REQU?TE ET PR?TENTIONS PROVISOIRES POUR UNE SATISFACTION EQUITABLE | STATEMENT OF THE OBJECT OF THE APPLICATION AND PROVISIONAL CLAIMS FOR JUST SATISFACTION | ВИКЛАДЕННЯ ПРЕДМЕТУ ЗАЯВИ ТА ПОПЕРЕДНЬОГО РОЗМІРУ СПРАВЕДЛИВОЇ САТИСФАКЦІЇ
 
  (Voir chapitre V de la note explicative)
  (See Part V of the Explanatory Note)
  (Див. Розділ V Пояснювальної нотатки)
 
19.
Встановити наявність порушень Конвенції:
Встановити наявність щодо заявника порушення  ст. 3,4,8,14 Конвенції та ст. 1 Першого Протоколу до Конвенції.
To eastablish the fact of violation of the Convention
To eastablish the fact that the Articles 3, 4, 8, 14 of the Convention and Articvle 1 of the First Protocol to the Convention have been violated in regard to the applicant

Відшкодування:
Cjmpensation
Враховуючи те, що:
На думку заявника право на відшкодування згідно ст. 41 Конвенції повинно носити ефективний характер, і має на меті не тільки покриття шкоди завданої потерпілій стороні, а також є засобом попередження з боку держави вчинення порушень Конвенції, отже має бути відчутним не тільки для заявника, але й для держави, що спонукало б державу вживати заходів щодо зміни практики нехтування положеннями Конвенції, і зокрема, сприяло б зменшенню кількості і обсягів скарг які надходять на адресу Європейського суду з України.
Незаконними діями державних органів заявнику спричинена значна моральна шкода..

Заявник вимагає від України відшкодування у розмірі 346 143 (триста сорок шість тисяч сто сорок три) гривень 60 копійок (що є законними та обґрунтованими вимогами заявника у державних судових інстанціях) та 10 відсотків від зазначеної суми, в якості попередження з боку держави вчинення порушень Конвенції. Таким чином, загальна сума справедливої сатисфакції заявника становить – 380 000 (триста вісімдесят тисяч) гривень.
Taking into account that
in opinion of the applicant, the right for a compensation after Article 41 of the Convention must be effective, and its aim is to cover the damage to the victim, and it is equally a means to prevent the like violations on the part of the srate, and would invite the state to change the practices of violating the Convention, thus diminishing the number of  complaints to the European Court from Ukraine.
The illegal actions of the state bodies caused great moral damage to the applicant.

The applicant reqests from Ukraine a compensation of 346 143 (three hundred and forty six thousand one hundred and forty three) hryvna 60 kopeks (that is legal and grounded by the requests of the applicant in the Ukrainian Courts) along with 10 per cent of the sum mentioned above as a warning to prevent futher violations of the Conventions on the side of the state. Thus the total sum of the just satisfaction amounts to 380 000 (three handred and eighty thousand) hryvna.

VI. AUTRES INSTANCES INTERNATIONALES TRAITANT OU AYANT TRAIT? L.AFFAIRE | STATEMENT CONCERNING OTHER INTERNATIONAL PROCEEDINGS | ЗАЯВА СТОСОВНО ПРОЦЕДУР У ІНШИХ МІЖНАРОДНИХ ІНСТАНЦІЯХ
 
  (Voir chapitre VI de la note explicative)
  (See Part VI of the Explanatory Note)
  (Див. Розділ VI Пояснювальної нотатки)
 
 
20. Avez-vous soumis ? une autre instance internationale d’enqu?te ou de r?glement les griefs ?nonc?s dans la pr?sente
      requ?te? Si oui, fournir des indications d?taill?es ? ce sujet.
     Have you submitted the above complaints to any other procedure of international investigation or settlement? If so,  give full details.
    Чи подавали Ви скарги, викладені вище, до будь-якої іншої міжнародної інстанції для розслідування або
     урегулювання? Якщо так, вкажіть подробиці.
 
Викладені вище скарги не подавались до інших міжнародних інстанцій.
The complaint outlaid above has not been submitted to other international bodies.

VII. PI?CES ANNEX?ES
 LIST OF DOCUMENTS
 ПЕРЕЛІК ДОДАНИХ ДОКУМЕНТІВ
 (PAS D'ORIGINAUX, UNIQUEMENT DES COPIES)
 (NO ORIGINAL DOCUMENTS,  ONLY PHOTOCOPIES)
(ДОДАВАЙТЕ НЕ ОРИГІНАЛИ ДОКУМЕНТІВ, А ВИКЛЮЧНО КОПІЇ)
 
(Voir chapitre VII de la note explicative. Joindre copie de toutes les d?cisions mentionn?es sous ch. IV et VI ci-dessus. Se procurer, au besoin, les copies n?cessaires, et, en cas d’impossibilit?, expliquer pourquoi celles-ci ne peuvent pas ?tre obtenues. Ces documents ne vous seront pas retourn?s.)
(See Part VII of the Explanatory Note. Include copies of all decisions referred to in Parts IV and VI above. If you do not have copies, you should obtain them. If you cannot obtain them, explain why not. No documents will be returned to you.)
(Див. Розділ VII Пояснювальної нотатки. Додайте копії усіх рішень, зазначених у Розділах IV та VI заяви. Якщо у Вас немає копій, отримайте  їх. Якщо Ви не можете їх отримати, поясніть, чому.)
 
21.
- позовна заява;
- доповнення до позовної заяви;
- роз'яснення Інституту української мови Національної Академії Наук України №307\201 від 19 березня 2004р
- висновок комплексної психолого-лінгвістичної експертизи;
- рішення районного суду;
- апеляційна скарга;
- ухвала апеляційного суду;
- касаційна скарга;
- ухвала касаційної інстанції;
- довідка про здійснення судової психологічної експертизи Інститутом психології ім.. Г.С.Костюка Академії педагогічних наук України.

– Statement of claim;
– Addition to the Statement of claim;
– Explanation by the Institute of the Ukrainian Language of the National Academy of Sciences of Ukraine # 307\201 of 19 March 2004;
– Conclusion by the composite Psychological and Linguistic Commission of Experts at G.S.Kostiuk Institute of Psychology of the Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine;
– Decision of the of 26 April 2005 by Kyiv-Svyatoshyn Reginal Court of Kyiv Oblast;
– Complaint to the Court of Appeal;
– Decision of the Court of Appeal of Kyiv Oblast on 19 July 2005
– Cassation complaint;
– Decision of 22 January 2008 by the Court of Appeal of Dnipropetrovsk Oblast;
- Certifikate of G.S.Kostiuk Institute of Psychology of the Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine.
 
VIII.  D?CLARATION ET SIGNATURE | DECLARATION AND SIGNATURE | ДЕКЛАРАЦІЯ ТА ПІДПИС
 
  (Voir chapitre VIII de la note explicative)
  (See Part VIII of the Explanatory Note)
  (Див. Розділ VIII Пояснювальної нотатки)
 
 
Je d?clare en toute conscience et loyaut? que les renseignements qui figurent sur la pr?sente formule de requ?te sont exacts.
I hereby declare that, to the best of my knowledge and belief, the information I have given in the present  application form is correct.

Я свідомо заявляю, що усі представлені у цій заяві відомості є точними.
 
 
Lieu / Place / Місце  м. Київ.
Date / Date / Дата ……. ….................................................. 
 
_______________________                           
 
(Signature du / de la requ?rant(e) ou du / de la repr?sentant(e))
(Signature of the applicant or of the representative)
(Підпис заявника або представника)

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Back to top