A+ A A-

Загальна декларація прав людини

Преамбула
     Беручи до  уваги, що визнання  гідності, яка властива всім членам людської сім'ї, і рівних та невід'ємних їх прав є  основою свободи, справедливості та загального миру: і...

Стаття 2
     Кожна людина   повинна   мати   всі   права  і  всі  свободи, проголошені цією Декларацією,  незалежно від раси,  кольору шкіри, статі,   мови,   релігії,   політичних   або   інших   переконань, національного чи соціального походження,  майнового, станового або іншого становища.

     Крім того,  не повинно  проводитися  ніякого  розрізнення  на основі політичного, правового або міжнародного статусу країни  або території,  до якої людина належить,  незалежно від того, чи є  ця територія   незалежною, підопічною, несамоврядованою або як-небудь інакше обмеженою у своєму суверенітеті.

Стаття 5
     Ніхто не   повинен   зазнавати   тортур,   або    жорстокого, нелюдського,  або  такого,  що принижує його гідність,  поводження і покарання.

Стаття 6
     Кожна людина,  де б вона не перебувала, має право на визнання її правосуб'єктності.

Стаття 7
     Всі люди  рівні  перед  законом і мають право,  без будь-якої різниці,  на рівний їх захист законом.  Усі люди  мають  право  на рівний  захист від якої б то не було дискримінації,  що порушує цю Декларацію,  і від якого  б  то  не  було  підбурювання  до  такої дискримінації.

Стаття 8
     Кожна людина  має  право  на  ефективне  поновлення  у правах компетентними національними судами в разі  порушення  її  основних прав, наданих їй конституцією або законом.

Стаття 12
     Ніхто не  може  зазнавати  безпідставного  втручання  у  його особисте    і   сімейне   життя,   безпідставного   посягання   на недоторканність його житла,  тайну його кореспонденції або на його честь  і  репутацію.  Кожна  людина має право на захист закону від такого втручання або таких посягань.

Стаття 22
     Кожна людина,  як член суспільства,  має право  на  соціальне забезпечення   і  на  здійснення  необхідних  для  підтримання  її гідності і для вільного розвитку  її  особи  прав  у  економічній, соціальній і культурній галузях за допомогою національних зусиль і міжнародного співробітництва та відповідно до структури і ресурсів кожної держави.

Стаття 27
     1. Кожна  людина  має право вільно брати участь у культурному житті суспільства,  втішатися мистецтвом, брати участь у науковому прогресі і користуватися його благами.

Стаття 29
     1. Кожна людина має обов'язки  перед  суспільством,  у  якому тільки й можливий вільний і повний розвиток її особи.
     2. При здійсненні своїх прав і свобод  кожна  людина  повинна зазнавати тільки таких обмежень,  які встановлені законом виключно з метою забезпечення належного визнання і  поваги  прав  і  свобод інших  та  забезпечення  справедливих  вимог моралі,  громадського порядку і загального добробуту в демократичному суспільстві.
     3. Здійснення  цих  прав  і свобод ні в якому разі не повинно суперечити цілям і принципам Організації Об'єднаних Націй.

Повний текст читайте тут: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_015

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Back to top