A+ A A-

Конвенція про захист прав і основних свобод людини 1950 року.

Конвенція про захист прав і основних свобод людини 1950 року, Перший протокол та протоколи N2, 4, 7 та 11 до Конвенції (Рим, 4.ХІ.1950)
( Конвенцію ратифіковано Законом N 475/97-ВР від 17.07.97 )

Стаття 3
     Жодна людина не може бути піддана катуванням, нелюдському або такому, що принижує її гідність, поводженню чи покаранню.

Стаття 4
     1. Жодна   людина   не   може  перебувати  в  рабстві  або  в підневільному стані.
     2. Жодна  людина  не  може  бути приневолена до примусової чи обов'язкової праці.
     3. Для  цілей  цієї  статті  термін "примусова чи обов'язкова праця" не охоплює:
     а) будь-яку  роботу,  виконання якої звичайно вимагається під час ув'язнення,  призначеного згідно з положеннями статті  5  цієї Конвенції, або  під   час   умовного   звільнення   з-під   такого ув'язнення;
     b) будь-яку службу військового характеру або,  у разі відмови від  неї  з  релігійних  чи політичних мотивів у країнах,  де така відмова  визнається,  службу,   визначену   замість   обов'язкової військової служби;
     с) будь-яку іншу службу,  яка  має  виконуватись  на  випадок надзвичайного  стану  або  стихійного  лиха,  що загрожує життю чи благополуччю суспільства;
     d) будь-яку  роботу  чи службу,  яка становить собою звичайні громадянські обов'язки.

Стаття 6
     1. Кожна людина  при  визначенні  її  громадянських  прав  та обов'язків  або  при  висуненні проти неї будь-якого кримінального обвинувачення  має право  на  справедливий  і  відкритий  розгляд упродовж   розумного   строку  незалежним  і  безстороннім  судом, створеним відповідно  до  закону.  Судова  постанова... 

Стаття 8
     1. Кожна  людина  має  право  на  повагу  до  її особистого і сімейного життя, житла і таємниці листування.
     2. Держава не може втручатися у здійснення цього права інакше ніж згідно із законом та у випадках,  необхідних у  демократичному суспільстві  в  інтересах  національної та громадської безпеки або економічного добробуту країни,  з метою запобігання заворушенням і злочинам,  для захисту здоров'я або моралі чи з метою захисту прав і свобод інших людей.


Стаття 9
     1. Кожна людина  має  право  на  свободу  думки,  совісті  та релігії;  це  право  включає  свободу  змінювати  релігію або свої переконання,  а  також  свободу  сповідувати  свою   релігію   або переконання  як  одноособово,  так  і разом з іншими,  прилюдно чи приватно,  в  богослужінні,   ученні,   виконанні   релігійних   і ритуальних обрядів.
     2. Свобода сповідувати релігію або переконання підлягає  лише таким  обмеженням,  які  встановлені  законом  і  є  необхідними в демократичному суспільстві в інтересах  громадської  безпеки,  для охорони  громадського  порядку,  здоров'я і моралі або для захисту прав і свобод інших людей.

Стаття 13
     Кожна людина,   права   і   свободи  якої,  викладені  в  цій Конвенції,   порушуються,   має   ефективний   засіб   захисту   у відповідному національному органі незалежно від того, що порушення було вчинене особами, які діяли як офіційні особи.

Стаття 14
     Здійснення прав  і  свобод,  викладених  у   цій   Конвенції, гарантується  без будь-якої дискримінації за ознакою статі,  раси, кольору шкіри,  мови,  релігії,  політичних чи  інших  переконань, національного    або   соціального   походження,   належності   до національних  меншин,  майнового  стану,  народження   або   інших обставин.


                         Перший протокол
                      (Париж, 20.ІІІ.1952)*


                             Стаття 1

     Кожна фізична або юридична особа  має  право  мирно  володіти своїм майном.  Ніхто не може бути позбавлений свого майна,  інакше як в інтересах суспільства і на умовах,  передбачених законом  або загальними принципами міжнародного права.

     Попередні положення,  однак,  жодним чином не обмежують право держави запроваджувати такі закони,  які,  на її думку,  необхідні для здійснення  контролю  за  використанням  майна  відповідно  до загальних інтересів або для забезпечення сплати податків, чи інших зборів, чи штрафів.

Повний текст читайте тут: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_004

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Back to top